PUH „EKA II” Danuta Szmit

25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76

NIP 959-073-83-54

Tel. 41 366 18 52; e-mail: ekabiurowe@interia.eu

Kielce, dnia: 24.05.2018

Szanowni Państwo.

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

PUH „EKA II” dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. pragnie spełnić względem Państwa obowiązek informacyjny i prosimy Państwa o reakcję drogą mailową, jeśli uważacie, że Twoje dane osobowe nie powinny być przez Nas używane.

Jako Administrator Pani/Pana/Państwa Danych Osobowych firma PUH „EKA II” Danuta Szmit, 25-501 Kielce, ul. Sienkiewicza 76; NIP 959-073-83-54, Tel. 41 366 18 52; e-mail: ekabiurowe@interia.eu Informuję, iż:

a) Koordynatorem Ochrony Danych w firmie PUH „EKA II” Danuta Szmit jest Pan: Marcin Szplit, telefon kontaktowy: +48 509 362 866, e-mail kontaktowy: ekabiurowe@interia.eu, miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy PUH „EKA II” Danuta Szmit;

b) Pani/Pana/Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

– niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PUH „EKA II” Danuta Szmit np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);

– w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PUH „EKA II” Danuta Szmit (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat.

d) Pani/Pana/Państwa dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym i obejmują:

– imię i nazwisko; – nazwę firmy; – dane teleadresowe; – NIP;

oraz niekoniecznie

– nr telefonu; – adres e-mail

e) Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych są:

– upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy PUH „EKA II” Danuta Szmit

f) Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

g) Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PUH „EKA II” Danuta Szmit podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów powszechnie obowiązujących;

h) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

i) PUH „EKA II” Danuta Szmit informuje, że przysługują Pani/Panu/Państwu następujące prawa:

– dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych, celach ich przetwarzania;

– sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych, a także do bycia zapomnianym, co oznacza, że ma Pani/Pan/Państwo prawo do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku PUH „EKA II” Danuta Szmit nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana/Państwo, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uczestnik uzna, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem postanowień RODO.

j) Podanie przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji umowy;